Wzory dokumentów do pobrania

Zgodnie z art. 2a ust. 4 nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty i w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. [Dz. U. 2016.2052 z późn. zm.], może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Postępowanie takie prowadzone jest na wniosek zbywcy lub nabywcy nieruchomości (składa się tylko jeden wniosek!).

 

Zbywca (wówczas nabywcą może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna) musi wykazać, że:

1) nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego bądź inne uprawnione podmioty,

2) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

3) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

 

Nabywca (może to być tylko osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne) musi wykazać, że:

1) posiada kwalifikacje rolnicze (lub zobowiązała się do ich uzupełnienia w ramach programu "Młody Rolnik")

2) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

3) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

 

Wnioski składane są do Dyrektora właściwego Oddziału Terenowego/Filii ANR według miejsca położenia nieruchomości.

Przykładowy wzór wniosku nabywcy.

Przykładowy wzór wniosku zbywcy.

 

UWAGA!  Składa się tylko jeden wniosek.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker