Przetargi ograniczone do rolników

Dzierżawa nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 

Ulgi w spłacie należności

 

Pomoc kontrahentom, których gospodarstwa rolne dotknęły niekorzystne zjawiska przyrodnicze

Zgodnie z art. 700 kodeksu cywilnego „Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy".

Ceny i wskaźniki przydatne do wyliczenia wysokości należnego ANR czynszu,
w określonych terminach płatności

    Czynsz w umowach dzierżawy ustalany jest najczęściej jako równowartość odpowiedniej ilości pszenicy albo jako suma pieniężna. W każdym przypadku czynsz jest płatny za półrocze roku kalendarzowego z dołu.

  1. Jeżeli czynsz w umowie określony został w decytonach pszenicy, to należność do zapłaty wylicza się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającego termin płatności, przyjmując do wyliczeń połowę rocznej stawki czynszu.
  2. Jeżeli czynsz w umowie wyrażony jest w mierniku pieniężnym, to począwszy od drugiego terminu płatności podlega on waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności.

    Przedstawione w tabeli wskaźniki są publikowane w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w obwieszczeniu Prezesa GUS, w terminie 20 dni po upływie każdego półrocza kalendarzowego.

    Tabela

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker