Details
Attributes
Publication date 2017-09-22
General allowed land use agricultural
Contracting type lease
Area (ha) 2.20
Public sale kind limited
Branch Office F Zielona Góra
Sale date 2017-10-31
Location
Town Łupice dz. 898
Location
 Location Counties Community
LUBUSKIEwschowskiSława
Additional attributes
Local land development plan presence
Content Ad
Description przestrzennego terenów w obrębie Łupice ujęta jest na cele:
- R/83 €“ przeznaczenie podstawowe €“ tereny rolnicze €“ uprawy polowe, łąki, pastwiska
Ponadto:
- Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława
znajduje się w obszarze o symbolu R- tereny rolnicze.
- na w/w działce nie przewiduje się lokalizacji siłowni wiatrowych,
- na powyższe nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i nie został złożony
wniosek o wydanie takiej decyzji,
- gmina przystąpiła do zmiany miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej
Gminy,
- gmina nie planuje poszerzenia dróg sąsiadujących z wyżej wskazana nieruchomością,
- na w/w działki nie były składane wnioski o zmianę przeznaczenia
- w/w działki leżą w strefie ochronnej,
- w stosunku do w/w nieruchomości nie toczy się postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji celu
publicznego,
- w stosunku do w/w nieruchomości nie została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego,
- działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji.
- w/w działka nie leży w obszarze chronionym w specjalnej strefie rewitalizacji.
Attachment ogloszenie_Lupice_898_ogr.doc (273 kB)   
Title Gmina Sława obręb Łupice dz. 898
Sale offer number130
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate