Details
Attributes
Publication date 2017-09-22
General allowed land use agricultural
Contracting type lease
Area (ha) 0.1140
Public sale kind limited
Branch Office F Zielona Góra
Sale date 2017-10-31
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (17 kB)   
Location
Town Kolsko dz. 717 cz.
Location
 Location Counties Community
LUBUSKIEnowosolskiKolsko
Additional attributes
Local land development plan presence
Content Ad
Description Z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który stracił ważność z dniem 31.12.2002 r., dotychczas nie zmienionym, stanowi teren upraw polowych, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowi ekologię (las, park, tereny otwarte) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (pola).
Ponadto:
-nieruchomość nie jest objęta żadną formą ochrony przyrody,
- na w/w działce nie przewiduje się lokalizacji siłowni wiatrowych,
- na powyższe nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i nie został złożony
wniosek o wydanie takiej decyzji,
- w najbliższym czasie nie planuje się zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy,
- gmina nie planuje poszerzenia dróg sąsiadujących z wyżej wskazana nieruchomością,
- na w/w działki nie były składane wnioski o zmianę przeznaczenia
- w stosunku do w/w nieruchomości nie toczy się postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji celu
publicznego,
- w stosunku do w/w nieruchomości nie została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego,
- działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji.
- w/w działka nie leży w obszarze chronionym w specjalnej strefie rewitalizacji.
Attachment ogloszenie_Kolsko_717 cz_ogr.doc (274 kB)   
Title Gmina Kolsko obręb Kolsko dz. 717
Sale offer number128
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate